Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

WETA - NABÓR 2024/25

Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkoły

Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkoły

Elektroniczna rejestracja kandydatów - dostępna od 13 maja 2024 r.

https://nabor.pcss.pl/lomza/szkolaponadpodstawowa/

Należy wniosek i informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły.

Ubiegając się o przyjęcie do klasy pierwszej należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Do 19 czerwca 2024 r.: podanie z kwestionariuszem osobowym (do pobrania
  z elektronicznej strony naboru).
 2. Do 9 lipca 2024 r.: dwa zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem).
 3. Do 9 lipca 2024 r.: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie
  o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginały zgodnie z terminem rekrutacji).
 4. Do 21 lipca 2024 r.: dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia: zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie (maks. 3 badania można wykonać w dawnym Eskulapie), orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.

Terminy rekrutacji

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

13 maja do 19 czerwca 2024 r.
do godz. 15.00

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

13 maja do 17 lipca 2024 r.
do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach z egzaminu

21 czerwca - 9 lipca 2024 r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

16 lipca 2024 r. o godz. 10.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu i zaświadczenia lekarskiego

do 19 lipca 2024 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22 lipca 2024 r. o godz. 10.00

Możliwość wystąpienia - rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego - do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 25 lipca 2024 r.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od przyjęcia wystąpienia

Możliwość wniesienia - przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego - odwołania do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od przyjęcia uzasadnienia

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od złożenia odwołania

Poradnie Medycyny Pracy

Specjalistyczne Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne przy „Polskiej Grupie Farmaceutycznej” Sp. z o.o. (dawny Eskulap)

18-400 Łomża,

Al. Piłsudskiego 82

Poniedziałek 15.00-18.00

Środa 15.00-18.00

Czwartek 15.00-18.00

86 215 27 55

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych zgłaszający się na badania do lekarza medycyny pracy powinni posiadać:

 1. Skierowanie w oryginale.
 2. Dowód tożsamości (legitymacja szkolna).
 3. Wyniki badań diagnostycznych, wykonane w okresie ostatnich 6 miesięcy (jeżeli posiada).
 4. Karty informacyjne z pobytów szpitalnych wraz z kserokopią (jeżeli posiada).
 5. Zaświadczenie z poradni specjalistycznej (kardiologicznej, neurologicznej, okulistycznej, endokrynologicznej lub innej), jeżeli kandydat jest tam leczony.
 6. Kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań.
 7. Bilans ucznia wraz z kserokopią (jeżeli posiada)

Weta - film promocyjny

Spacer po szkole

Prezentacja kierunków kształcenia - WETA

Uczniowie o szkole - Filmy