Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Stowarzyszenie „Wszystkie Zwierzęta Duże i Małe”

Stowarzyszenie Wszystkie Zwierzęta Duże i Małe zostało powołane do życia 12.02.2016 r. i wpisane do KRS pod numerem 0000601685, jest zatem prawnie działającą organizacją pozarządową. Powodem powstania Stowarzyszenia była chęć niesienia pomocy zwierzętom porzuconym, zaniedbanym lub katowanym. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w działalności polegającej na:

- prowadzeniu akcji propagandowych za pośrednictwem środków masowego przekazu, a także publikacji własnych, mających na celu ochronę zwierząt,

- organizowaniu spotkań z dziećmi i młodzieżą w szkołach w celu kształtowania idei pokojowego współistnienia wszystkich istot żywych, krzewieniu zasad poszanowania drugiej istoty, jej prawa do życia w spokoju bez głodu, pragnienia i cierpień.

W tym zakresie stowarzyszenie współpracuje z władzami oświatowymi, a także organami samorządu terytorialnego działającymi na rzecz szeroko pojętej edukacji humanitarnej oraz wychowania dzieci i młodzieży w poszanowaniu wszystkich istot żywych.

- podejmowaniu działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt i zajmowaniu czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami, a także współdziałanie z właściwymi organami administracji państwowej w zakresie ścigania winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz wnioskowanie o ich ukaranie, a także w celu przeciwdziałania patologiom społecznym prowadzącym do znęcania się nad zwierzętami,

- działaniu na rzecz organizowania sieci schronisk dla zwierząt oraz prowadzenie ich w porozumieniu z właściwymi organami terenowymi,

- występowaniu z inicjatywą do władz państwa w zakresie wydawania przepisów dotyczących opieki nad zwierzętami,

- inicjowaniu i popieraniu działań w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami oraz ochrony środowiska,

- charytatywnej pomocy schroniskom dla zwierząt na terenie kraju,

- promowaniu i organizowaniu świadomej adopcji zwierząt,

- poszukiwaniu dla zwierząt domów adopcyjnych (stałych i tymczasowych),

- popularyzowaniu działań mających na celu ograniczenie niekontrolowanej rozrodczości psów i kotów,

- działaniu na rzecz ograniczania rozrodczości bezdomnych psów i kotów oraz kotów wolno żyjących poprzez stosowanie zabiegów sterylizacji i kastracji.

Członkami Stowarzyszenia (40 osób) są przede wszystkim uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, gdzie organizacja ta ma swą siedzibę. Ponadto Stowarzyszenie zrzesza inne osoby chcące nieść pomoc czworonogom.

Za sprawne funkcjonowanie Stowarzyszenia odpowiada Zarząd w osobach :
Marcin Sielawa – prezes
Elwira Jakubiak – wiece prezes
Milena Jakubiak – sekretarz
Joanna Włostowska – członek zarządu
Anna Sianko – członek zarządu

Terenem działania Stowarzyszenia jest przede wszystkim miasto Łomża, a następnie województwo podlaskie, a także teren całego kraju.

Jeżeli kochasz zwierzęta i pragniesz im pomagać, dołącz do nas. Nie bądź obojętny !

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Wszystkie Zwierzęta Duże i Małe
ul. Stacha Konwy 11, 18-400 Łomża
tel. 516407789, 600721456, 504958182, Facebook
NIP 7182143357 REGON 36373126000000
Nr konta bankowego 73 1020 1332 0000 1202 1000 7922

Polskie tradycje łącznikiem w integracji polsko – ukraińskiej

Stowarzyszenie Wszystkie Zwierzęta Duże i Małe w konkursie nr 1/2022 na wsparcie Inicjatyw Lokalnych dla Młodych Organizacji Pozarządowych oraz Grup Nieformalnych otrzymało dofinansowanie na projekt integracji społeczeństwa lokalnego z ukraińskim. Działania kierowane są do grupy Ukraińców, którzy mieszkają w siedzibie Stowarzyszenia. Zaplanowano warsztaty tematyczne, bazujące na polskich tradycjach.

Odbędą się warsztaty integracyjne, rozwijające umiejętności komunikacyjne, przełamywanie barier językowych i mentalnych, poznanie polskich obyczajów. Zajęcia te będą czasem wspólnych rozmów, wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń. W wyniku tych spotkań uczestnicy podczas wspólnych rozmów wzajemnie poznają się, wymienią doświadczenia i pozwolą na lepszą aklimatyzację gościom z Ukrainy.

Zaplanowano również warsztaty florystyczne, na których uczestnicy poznają gatunki roślin i kwiatów, najczęściej wykorzystywanych we florystyce. Poznają metody tworzenia, aktualne trendy w kompozycjach kwiatowych. Następnie uczestnicy stworzą zapotrzebowanie na rośliny i materiały, które będą wykorzystywane to tworzenia prac.

Uczestnicy wezmą udział również w warsztatach kulinarnych, na których stworzą torty i ciasta.

Podsumowaniem będzie prezentacja prac powstałych podczas zajęć. Podczas prezentacji uczestnicy warsztatów wystawią swoje prace, nastąpi degustacja wykonanych ciast i tortów. Uczestnicy opowiedzą o procesie tworzenia dekoracji kwiatowych i słodkości. Ukraińscy uczestnicy zajęć dokonają porównania poznanych tradycji i obyczajów polskich z ukraińskimi.

W związku z realizacją projektu „ Polskie tradycje łącznikiem w integracji polsko – ukraińskiej” zapraszamy osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie na spotkanie informacyjno–promocyjne , które odbędzie się 18 maja 2022r. (środa) o godz. 10.35 do Sali 31, przy ulicy Stacha Konwy 11.