Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Osobowości Wety


NAGRODA – I dyrektora Państwowego Technikum Weterynaryjnego w Łomży

Wyróżnienie za wyjątkową działalność społeczną i naukową zostało po raz pierwszy przyznane podczas obchodów 65-lecia szkoły. W trakcie uroczystości, statuetkę Przyjaciela Wety, otrzymała Pani Krystyna Michalczyk-Kondratowicz, córka pierwszego dyrektora.

Pani Krystyna Michalczyk-Kondratowicz, w celu upamiętnienia sylwetki i działalności ojca, Stanisława Michalczyka, postanowiła co roku fundować stypendium dla absolwenta łomżyńskiej Wety wyróżniającego się na forum szkoły.

Idąc śladami pierwszego dyrektora Szkoły, dla którego troska o młode pokolenie była najważniejszym zadaniem, ja jako córka ufundowałam Nagrodę im. Stanisława Michalczyka - I dyrektora Państwowego Technikum Weterynaryjnego w Łomży.

(wypowiedź P. Krystyny Michalczyk- Kondratowicz)

Kryteria przyznawania nagrody zostały określone przez Fundatorkę:

Wyróżnienie to kryje w sobie niezwykłą siłę, gdyż łączy wieloletnią tradycję z teraźniejszością. Podkreśla, że poszukiwanie wiedzy, kierowanie się uniwersalnymi zasadami, wrażliwość, otwarcie na potrzeby drugiego człowieka to wartości, które można odnaleźć w sercach i umysłach młodych ludzi.

(wypowiedź P. Krystyny Michalczyk- Kondratowicz)


NAGRODĘ – I dyrektora Państwowego Technikum Weterynaryjnego w Łomży otrzymali:

Damian Sobolewski (2021)

Uczeń klasy IVi TAK na koniec klasy czwartej uzyskał średnią ocen 5,10.

W roku 2018/2019 zdobył V miejsce na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - Blok Architektura Krajobrazu.

Od grudnia 2019 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Szkoły.

W ciągu ostatnich trzech lat nauki udzielał się Młodzieżowej Radzie Miasta.

Działania ucznia przyczyniły się do promocji szkoły w środowisku lokalnym i ogólnopolskim. Uczeń tworzył kompozycje na wystawę Ratujmy przedmioty z historią - drugie życie staroci, która odbiła się szerokim echem w mediach wojewódzkich (Obiektyw) i krajowych (Teleexpres).

W czasie nauki w ZSWiO Nr7 w Łomży trzykrotnie otrzymywał statuetki Bojanusa w kategorii mistrz architektury krajobrazu. W roku 2021 uzyskał tytuł arcymistrza w tej dziedzinie i został uhonorowany statuetką Uczniowie Mistrza Bojanusaza działalność społeczną.

Damian od wielu lat pełni służbę jako wolontariusz Caritas Diecezji Łomżyńskiej, także udziela się w Młodzieżowej Radzie Miasta i jest członkiem Zespołu Pieśni i Tańca ROK i Zespołu Pieśni i Tańca Weta.

Uczeń należał do koła florystycznego. Na wszystkie okolicznościowe wystawy, które odbywały się w szkole, wykonywał ciekawe, autorskie prace. Aktywnie włączył się w aranżację roślinami doniczkowymi nowo powstałej oranżerii i wziął udział w zakładaniu Zakątka Architekta- terenu zieleni na szkolnym patio.

Chętnie uczestniczył w wycieczkach edukacyjnych na Targi Architektury Krajobrazu i Florystyki, aby być na bieżąco z nowymi trendami w tych dziedzinach. Jesienią 2020 roku, z własnej inicjatywy razem z kolegą z klasy, odnowił rabatę w szkolnym ogrodzie dydaktycznym.

Uczeń chętnie angażował się w życie klasy i szkoły. Cieszył się sympatią i zaufaniem koleżanek i kolegów. Damian Sobolewski to lider klasowy, który mobilizował rówieśników do różnych przedsięwzięć.

Wychowawczynią Damiana Sobolewskiego była mgr Marta Bikowska.

Mateusz Jakub Gołaś (2021)

Na uznanie zasługują wysokie wyniki edukacyjne ucznia klasy IV F TW zarówno z przedmiotów ogólnokształcących jak i zawodowych.

Mateusz to stypendysta Prezydenta Miasta Łomży za wysokie wyniki w nauce i dojrzałą postawę uczniowską.

W ciągu ostatnich lat nauki udzielał się Młodzieżowej Radzie Miasta.

Uczeń wykazał się ogromną wiedzą z dziedziny religii i wziął udział w finale Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Dowodem oddania Matusza dla swojego kierunku jest fakt uczestniczenia w wielu olimpiadach wiedzy weterynaryjnej, biologicznej i chemicznej.

W roku 2021 otrzymał tytuł mistrza koleżeństwa i odebrał statuetkę Uczniowie Mistrza Bojanusa. Mateusz to wspaniały przyjaciel wielu uczniów Wety.

Młody człowiek był niezwykle zaangażowany w życie szkoły, czego

przejaw widzieliśmy w jego licznych wyjazdach promujących szkołę oraz

uświetnienie występami tanecznymi uroczystości szkolnych oraz miejskich. Mateusz to członek Zespołu Pieśni i Tańca Weta. Uczeń też wielokrotnie angażował się w organizację festynu o charakterze charytatywnym Pupile Wety oraz prace Stowarzyszenia Wszystkie Zwierzęta Duże i Małe. Uczestniczył w pracach redakcyjnych gazetki szkolnej Weta z Klasą.

Wychowawczynią Damiana Sobolewskiego była mgr Sylwia Ewelina Makowska

Mateusz Cekała (2020)

Na uznanie zasługują wysokie wyniki edukacyjne osiągane przez ucznia klasy IVE TW zarówno z przedmiotów ogólnokształcących, jak i przedmiotów zawodowych – średnia ocen: 5,14.

Mateusz traktował wybrany przez siebie zawód jako pasję, poświęcał zgłębianiu jego tajników każdą chwilę, wykraczając w swych działaniach poza treści programowe, czego efektem był udział w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, blok produkcja zwierzęca, w której zdobył tytuł laureata.

Mateusz Cekała był też uczniem niezwykle zaangażowanym w życie szkoły, czego przejawem był jego udział w wyjazdach promocyjnych szkoły oraz uświetnianie występami tanecznymi uroczystości szkolnych oraz miejskich – Zespół Ludowy Weta. Mateusz reprezentował szkołę w zawodach sportowych – biegi na długich i krótkich dystansach, za co został uhonorowany statuetką Bojanusa 2020 w kategorii mistrz sportu. Poza tym uczeń zawsze służył radą i pomocą swoim koleżankom i kolegom, zyskując ich uznanie i tytuł mistrza koleżeństwa.

Wychowawczynią Mateusza Cekały była mgr Aneta Trzeciak-Kowalczyk.

Natalia Farfułowska (2020)

Uczennica klasy IV C TŻiUG.

Na uznanie zasługują wysokie wyniki w nauce osiągane przez Natalię z przedmiotów zawodowych oraz na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Uczennica traktowała wybrany przez siebie zawód jako pasję, zgłębiała tajniki kuchni polskiej i światowej wykraczając w swych działaniach poza treści programowe, czego efektem był udział w licznych konkursach przedmiotowych oraz w 2019 r. w finale II edycji Konkursu Gastronomicznego Województwa Podlaskiego dla uczniów średnich szkół rolniczych „Gotuj z Klasą”, w którym zajęła I miejsce. Dzięki temu zwycięstwu Natalia zgłębiała tajniki gotowania podczas wakacyjnego stażu w warszawskiej restauracji Karola Okrasy „Platter by Okrasa”. Została zauważona również przez Dyrektora Polskiego Radia Białystok/ członka Jury konkursu/, gdzie odbywała staż i poznawała świat dziennikarstwa.

Talent kulinarny i medialny uczennicy został doceniony i zauważony. Natalia reprezentowała łomżyńską Wetę w programie ogólnopolskiej telewizji śniadaniowej Pytanie na Śniadanie, gdzie razem z szefem kuchni na żywo przygotowywała desery mleczne.

Natalia Farfułowska była uczennicą niezwykle zaangażowaną w życie szkoły, czego przejawem był jego udział w wyjazdach promocyjnych szkoły, występy podczas Dni Otwartych Wety. Pełniła też dwukrotnie rolę konferansjera podczas festynu o charakterze charytatywnym Pupile Wety, w którym uczestniczy społeczność miasta Łomża. W tej funkcji Natalia spełniała się również podczas prowadzenia gali Uczniowie Mistrza Bojanusa – uroczystości, podczas której wręczane są uczniom wyróżnienia w różnych dziedzinach działalności szkolnej.

Działania uczennicy na niwie artystycznej i społecznej zostały docenione nominacją w konkursie Uczeń Mistrza Bojanusa w kategorii działalność artystyczna w 2019 roku, natomiast w następnym roku Natalia została uhonorowana statuetką Bojanusa 2020 za działalność społeczną.

Wychowawczynią Natalii była mgr inż. Katarzyna Chojnowska


Agnieszka Szczęsna (2019)

Uczennica klasy IVF TW chętnie brała udział w konkursach i zdobywała wysokie wyniki: II miejsce w regionie w konkursie Wszystkie zwierzęta duże i małe, również uplasowała się na I miejscu w Konkursie wiedzy o Łomży. Ponadto zajęła VII miejsce w województwie w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – blok produkcja zwierzęca.

Agnieszka była członkiem zarządu Stowarzyszenia Wszystkie Zwierzęta Duże i Małe i wolontariuszką w łomżyńskim schronisku dla zwierząt.

Zawsze chętnie uczestniczyła w promocji szkoły i akcjach charytatywnych.

Uczennica w klasie maturalnej otrzymała statuetkę Mistrza Bojanusa

w dziedzinie weterynarii.

Wychowawczynią Agnieszki Szczęsnej była mgr Danuta Pędzich.

Natalia Bastek (2019)

Uczennica klasy IVB TTŻ uczestniczyła z sukcesami w olimpiadach, to trzykrotna finalistka Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie (2017, 2018, 2019) i finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności (2019).

Natalia przez cały cykl kształcenia uzyskiwała świadectwa z wyróżnieniem. Również egzaminy zawodowe w obu kwalifikacjach zdała na 100%.

Uczennica to stypendystka Prezydenta Miasta Łomży za osiągnięcia naukowe. Natalia chętnie brała udział w pracach charytatywnych na rzecz szkoły i miasta.

Wychowawczynią uczennicy była mgr inż. Dorota Chilińska.


Albert Wilkowski (2018)

Uczeń klasy IVE TW uzyskał wysokie wyniki edukacyjne z przedmiotów zawodowych. Albert traktował wybrany przez siebie zawód jako pasję. Wziął udział w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych i uplasował się na czwartym miejscu. Swoje umiejętności rozwijał na zajęciach groomerskich. Pracował charytatywnie w lecznicy zwierząt.

Albert był uczniem niezwykle zaangażowanym w życie szkoły, czego przejawem jego udział w wyjazdach promocyjnych oraz uświetnianie występami wokalnymi uroczystości szkolnych oraz miejskich.

Za działalność artystyczną uhonorowany został statuetką Mistrza Bojanusa.

Wychowawczynią Alberta Wilkowskiego była mgr Wioletta Chludzińska.

Anna Daria Koleszuk (2018)

Uczennica klasy IVF TW przez cały okres nauki zdobywała bardzo dobre oceny. Wykazywała się wzorowym zachowaniem. W klasie czwartej uzyskała świadectwo z wyróżnieniem i średnią ocen 5,06.

Anna godnie reprezentowała szkołę w czasie akcji promocyjnych i charytatywnych. Czynnie angażowała się w prace Stowarzyszenia Wszystkie Zwierzęta Duże i Małe. Uczennica otrzymała tytuł mistrza działalności społecznej i odebrała statuetkę podczas gali Uczniowie Mistrza Bojanusa.

Anna wzięła udział w Konkursie im. Jana Stypuły i zdobyła indeks na Wydział Medycyny Weterynaryjnej w SGGW w Warszawie.

Wychowawczynią Anny Darii Koleszuk była mgr Beata Gromek-Wysmułek


Arkadiusz Kryński (2017)

Uczeń klasy IVF TW wziął udział w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Arkadiusz otrzymał statuetkę Mistrza Bojanusa za działalność artystyczną. Również reprezentował szkołę w czasie akcji promocyjnych i charytatywnych. W styczniu 2017 roku wyruszył w rejs polskim żaglowcem Pogoria po Morzu Śródziemnym.

Uczeń przez cały okres nauki w szkole odznaczał się wzorowym zachowaniem, był koleżeński i nie zapominał o szkolnych obowiązkach.

Wychowawczynią Arkadiusza Kryńskiego była mgr Sylwia Ewelina Makowska


Kinga Sokół (2016)

Uczennica klasy IVD TŻiUG to osoba wrażliwa na potrzeby innych, dusza artystyczna z dużym poczuciem piękna i estetyki, wszechstronnie uzdolniona. Kinga uczestniczyła w pracach na rzecz klasy i Szkoły była gospodarzem klasy i skarbnikiem szkolnym.

Szczególnie wyróżniła się w działalności artystycznej. Śpiewała piosenki podczas imprez szkolnych oraz brała udział w konkursach wokalnych na forum miasta i powiatu.

Osiągnięcia w tym zakresie:

I miejsce w ogólnoszkolnym konkursie piosenki angielskiej, II miejsce w ogólnoszkolnym konkursie piosenki angielskiej, III miejsce w powiatowym konkursie Gwiazdkowe nutki,

wyróżnienie w powiatowym konkursie Giełda młodych wokalistów, Utwory Marka Grechuty, Pieśni o Św. Franciszku.

Kinga to wielokrotna reprezentantka Szkoły w lekkiej atletyce. Ponadto angażowała się w pracę szkolnego koła PCK, między innymi uczestnicząc w zawodach drużynowych.

Uczennica pełniła służbę jako wolontariuszka szkolnego koła Caritas. Współpracowała ze Stowarzyszeniem Ludzi Aktywnie Naznaczonych „Ja i Ty”. Kinga systematycznie wykonywała prace polegające na praktycznym doskonaleniu dodatkowych umiejętności zawodowych, między innymi sztukę carvingu. Brała udział w licznych konkursach kulinarnych i promocji Szkoły.

Wychowawczynią uczennicy była mgr inż. Elżbieta Jarota

Kamila Słupska (2016)

Na uznanie zasługują wysokie wyniki edukacyjne uczennicy klasy IVE TW. Kamila z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych osiągnęła średnia ocen powyżej 5,00.

Uczennica traktowała wybrany przez siebie zawód jako pasję, poświęcała zgłębianiu jego tajników każdą chwilę, wykraczając w swych działaniach poza treści programowe, czego efektem był udział w Konkursie im. dr nauk weterynaryjnych Jana Stypuły Senatora Ziemi Łomżyńskiej.

Swoje umiejętności rozwijała też na zajęciach groomerskich, ucząc się pielęgnacji zwierząt i pracując charytatywnie w lecznicy dla zwierząt. W swoim życiu Kamila zawsze kierowała się miłością do otaczającego świata, do drugiego człowieka i do braci mniejszych. Nigdy nie przeszła obojętnie wobec potrzebujących jej pomocy, wykazując w swym postępowaniu głęboki humanitaryzm.

Wychowawczynią Kamili Słupskiej była mgr Aneta Trzeciak- Kowalczyk


Przemysław Bazydło (2015)

Uczeń klasy IVE TW został pierwszym laureatem Nagrody.

Przemysław osiągnął duże sukcesy:

I miejsce w XVII Regionalnym Konkursie Piosenki Grajewo' 2011,

  1. miejsce w XXI Regionalnym Konkursie Piosenki Grajewo' 2014 wraz z Nagrodą Specjalną Burmistrza Miasta Grajewo Adama Kiełczewskiego,
  2. miejsce w XXI Giełdzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej organizowanej przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży,

I miejsce w XXII Giełdzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej organizowanej przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży,

I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Franciszkańskiej „Kapucyni nad Narwią”.

Niejednokrotnie wykazał się zdolnościami artystycznymi tańcząc w zespole Pieśni i Tańca Łomża przy MDK w Łomży.

Uczeń otrzymał Odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi III stopnia i Odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II stopnia.

Przemek był też uczniem niezwykle zaangażowanym w życie szkoły, czego przejawem był jego udział w wyjazdach promocyjnych szkoły oraz uświetnianie występami tanecznymi uroczystości szkolnych oraz miejskich.

Uczeń wziął udział w Konkursie im. dr nauk weterynaryjnych Jana Stypuły Senatora Ziemi Łomżyńskiej i walczył o indeks na SGGW w Warszawie.

Wychowawczynią Przemysława Bazydło była mgr Danuta Pędzich.