Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

KLASY PATRONACKIE – dobra praktyka w szkole technicznej

Aby osiągnąć sukces

niezbędna jest praca

i współpraca !

Celem podpisania umów Patronackich jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego, nabycie nowych, innowacyjnych umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwenta do podjęcia zatrudnienia przez wspólne inicjatywy uwzględniające oczekiwania, wymagania i możliwości każdej ze Stron, a w szczególności w następujących formach współpracy:

 1. organizowanie stażu dla najlepszego praktykanta;
 2. uczestniczenie uczniów w kursach i szkoleniach specjalistycznych;
 3. możliwość zatrudnienia najlepszych absolwentów;
 4. wzajemne promowanie kształcenia zawodowego w szczególności kierunku technik technologii żywności;
 5. inicjowanie konkursów i sponsorowanie nagród dla zwycięzców;
 6. organizacja szkoleń, pokazów czy seminariów dla uczniów i nauczycieli;
 7. doposażenie pracowni zajęć edukacyjnych;
 8. organizowanie wspólnych uroczystości;
 9. prowadzenie działalności promocyjnej każdej ze Stron.

Relacje z uroczystości

https://www.youtube.com/watch?v=BaZ0HMS2E1Q

https://mylomza.pl/artykul/weta-podpisala-umowy/610283

Piątek,15 lutego 2019 r. przeszedł do historii szkoły jako dzień, w którym ZSW i O Nr 7 w Łomży jako pierwsza placówka w regionie oficjalnie podpisała umowy patronackie. Ten wyjątkowy moment uświetnili swoją obecnością dostojni goście: pani Bernadeta Krynicka - Poseł na Sejm RP, pan Andrzej Stypułkowski - Wiceprezydent Miasta Łomży, pan Paweł Piwowarski - Naczelnik Wydziału Edukacji w Łomży, pan Wojciech Kowalik – Wizytator Kuratorium Oświaty, pani Iwona Łada - Przewodnicząca Rady Rodziców.
Otwierając uroczystość, pani Dyrektor Bogumiła Olbryś, zaznaczyła, że, aby osiągnąć sukces, niezbędna jest praca oraz współpraca i dlatego też pracodawcy coraz częściej angażują się w edukację i kształcą potrzebnych im pracowników. Wspieranie działań w celu podniesienia jakości kształcenia na wszystkich szczeblach edukacji ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia zawodowego dopasowanego do potrzeb lokalnego rynku pracy, promocja profesji związanych z wykształceniem zawodowym i technicznym, wspieranie rozwoju szkolnictwa ustawicznego, tworzenie warunków do stymulowania rozwoju umiejętności myślenia proinnowacyjnego na każdym szczeblu nauczania w szkołach, to działania strategiczne, na które uwagę zwróciła pani dyrektor.

Umowy z ZSWiO Nr 7 podpisało dziesięć firm, obejmując patronatem trzynaście klas. Nabywanie nowych umiejętności, przydatnych na rynku pracy, zaproponowali uczniom przedsiębiorcy z następujących firm:

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Bernadeta Krynicka - Dyrektor

+

KL. I i- Technik architektury krajobrazu

 • EDPOL Food & Innovatio

Wojciech Dąbrowski – Prezes

+

KL. I B – technik technologii żywności

 • PH Konrad

Hanna Przeździecka Dyrektor Zarządzająca

+

KL. II F – technik weterynarii

KL. I H – technik agrobiznesu

 • Restauracja SPOKOJNA

Bożena Biedrzycka – właściciel

+

KL. I C – technik żywienia i usług gastronomicznych

 • Restauracja RETRO

Justyna Frankowska - właściciel

+

KL. I D – technik żywienia i usług gastronomicznych

 • OST GROMADA

Wojciech Taraszkiewicz - Dyrektor

+

KL. II B – technik żywienia i usług gastronomicznych

 • Prywatna Lecznicą Dużych i Małych Zwierząt „ Oaza”

Adam Ołdziejewski – właściciel

+

kl. IE – technik weterynarii

 • Gabinet Weterynaryjny ANIMA

Joanna Cwalina – właściciel

+

kl. IF – technik weterynarii

 • Lecznica Małych Zwierząt

Wojciech Karpiński -właściciel

+

kl. IIE – technik weterynarii

Podpisanie umów patronackich uświetnili swoimi występami uczniowie z Zespołu Pieśni i Tańca "WETA" oraz chłopcy z zespołu "Weta Band".